chemotox biztonsági adatlap

Változat: 2 Felülvizsgálat: 2008. 11. 26. ... veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az ... Tűzveszélyességi osztály:.

Sidol Metallpolitur. Sidol Fémtisztító. Ajánlott felhasználás. Fém tárgyak tisztítása ... Biztonsági adatlap: Sidol Fémtisztító. Oldal 1/ 5 ...

28 июл. 2009 г. ... TORK Premium pipere folyékony szappan ... A készítmény felhasználása: folyékony szappan — kozmetikum ... Glycerin 99,5% (Glicerin).

13 дек. 2013 г. ... Dettol Antibakteriális Felülettisztító Törlőkendő. Lime & Menta. Reckitt Benckiser Kft. 1/14 oldal. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

26 авг. 2014 г. ... Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más ...

28 нояб. 2015 г. ... LAZURÁN MAGASFÉNYU VASTAGLAZÚR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet ...

Ipari Hypo. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a Bizottság 2015/830 rendelet szerint.

EPOXIGYANTA (ÁTLAGOS. MOLEKULATÖMEG SZÁM <. 700). GHS07, GHS09. Wng. Skin Irrit. 2, H315. Skin Sens. 1, H317. Eye Irrit. 2, H319. Aquatic Chronic 2,.

Turbo Kalcium. Turbo Cink ... Gyártó/ Forgalmazó: Fitohorm Kft. 6500 Baja, Iparos u. 12 sz. Tel/Fax: +36 79/321-244. E-mail: [email protected]

Faszén és kandallófa begyújtása. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai. 1.3.1 Felelős személy neve: E-mail: MEMÓRIA COPYCARE HUNGARY KFT.

18 нояб. 2019 г. ... Súlyos esetekben előfordulhat, hogy a bőrön lila foltok jelennek meg, és vér jelenik meg a székletben vagy a vizeletben.

Perecetsav 15%-os. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1.Termékazonosító: Az anyag neve. : Perecetsav 15%-os. Szinonímák.

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

1 июл. 2019 г. ... 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése. Belégzés: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Bőrrelvalóérintkezés:.

22 сент. 2009 г. ... Átdolgozás száma 2. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító. Termék neve. Akrilnitril.

24 сент. 2015 г. ... Hexametilén-tetramin. A termék sorszáma. : 398160 ... n) Vízben való oldhatóság oldható o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

Figyelmeztetés: Veszély. Figyelmeztető mondatok: H220. Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

25 апр. 2017 г. ... Levendula illatú légfrissítő aeroszol. 1/6. Verzió: 3.0 ... CAS-szám: 68476-86-8 EK-szám: 270-705-8. Index-szám: 649-203-00-1.

15 июл. 2019 г. ... köhögés vagy nehéz légzés folytatódik. 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK.

MOL Standard Diesel 20W-40 többfokozatú dízelmotor olaj. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

23 февр. 2006 г. ... SAMOTT LISZT. 1/3. Horváth - Gipsz Kft. ... A KÉSZÍTMÉNY NEVE: SAMOTT LISZT. Kiszerelés: 2kg ... Halmazállapot: por. 2. Szín: fehér.

HASZNÁLT MOTOROLAJAK. A használt motorolaj veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek bőrrákot okozhatnak. Lásd toxikológiai információ, Biztonsági Adatlap, ...

3 сент. 2009 г. ... Anyag/készítmény használata Fertőtlenítő - perecetsav koncentrátum. · Gyártó/szállító: Vertrieb: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected] A biztonsági adatlapért felelős ...

18 дек. 2020 г. ... REACH Regisztr. szám: 01-2119462824-33. 250-418-4. 30989-05-0. Repr. 2. H361d. 20-30. Trietilén-glikol-monobutil-.

12 мар. 2019 г. ... Felhasználás: WC, csempe felület, fürdőkád, zuhanykabin vízkőoldásra, tisztításra. 1.2.2. Ellenjavallt felhasználás: Ne alkalmazzuk márvány ...

Termékazonosító. EM-404. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Az anyag/keverék felhasználása.

Tiret Professional Lefolyótisztító gél. Verzió: 9. Az előző verzió kiadása:2014.01.20. Reckitt Benckiser Kft. 1/17 oldal. Biztonsági Adatlap.

5 нояб. 2008 г. ... Ultra Szavo penész elleni szer. 2. változat. BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12.

SOUDAL Magyarország Kft. Szaniter szil/neutrális fehér/300ml. 1 / 11. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.

25 апр. 2018 г. ... HÉRA MÉSZFESTÉK. Kód. 12640DHHUS00 ... festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11 kódszámú hulladékoktól.

1 июн. 2015 г. ... Készítmény neve: BITUGÉL szigetelőhabarcs. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Szulfadimidin.

15 июн. 2018 г. ... HÉRA DISZPERZIT BELTÉRI FALFESTÉK. BIZTONSÁGI ADATLAP. Terméknév ... Fehér. Szín. Párolgási sebesség. Öngyulladási hőmérséklet. Lobbanáspont.

Belégzés. : A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani.

14 февр. 2020 г. ... Na-metaszilikát. 01-2119449811-37-0000. 10213-79-3. 229-912-9. Skin Corr. 1B. STOT SE 3. Met. Corr. 1. H314. H335. H290. ˂ 5 %. A H mondatok ...

19 июл. 2015 г. ... Termékazonosító: Carpet Cleaner Szőnyegtisztító. 1.2. Azonosított felhasználás: kézi tisztítószer. Kiszerelés: 750 ml –es szórófejes műanyag ...

23 июл. 2018 г. ... Kereskedelmi megnevezés: DPD No.1. · Cikkszám: 00511051, 511001BT ... Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

MAGILAB Kft. 1061 Budapest,. Király u. 12. Telefon: +36-1-433-3540. A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: [email protected]

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra külső és belső felhasználásra, ... Biztonsági adatlap: Baumit UniPutz. Oldal: 2 / 10.

28 дек. 2020 г. ... Ecetsav, hidrogén-peroxid, perecetsav. (648/2004/EK Rendelet). > 30% oxigén alapú fehérítők, < 5% Foszfonátok.

Air Wick Freshmatic Automata légfrissítő spray. Az előző kiadás dátuma: 2016.12.13 utántöltő – Frézia&Jázmin. Reckitt Benckiser Kft. 1/18 oldal.

29 мая 2017 г. ... HÉRA PRÉMIUM MATT BELSŐ FALFESTÉK FEHÉR. BIZTONSÁGI ADATLAP. Product name. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított ...

28 апр. 2017 г. ... LAZURÁN LENOLAJKENCE BEERESZTŐ ÉS PÓRUSTÖMÍTŐ. BIZTONSÁGI ADATLAP. Product name. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított ...

Hatóanyag-tartalom: Citromos eukaliptusz olaj, hidratált, ciklizált (CAS-szám: 1245629-80-4) 50 g/l. Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.

Eukaliptusz olaj. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 9. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

CLEANECO Organikus felmosószer – baby. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása: tisztítószer. Ellenjavallt felhasználás: a fentitől eltérő.

10 июл. 2020 г. ... Azonosított felhasználás: mikrobiológiai készítmény, termésnövelő. A növényi növekedést elsősegítő rhizobaktériumokat és arbuszkuláris ...

Baumit Kft. H-2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.:+36 33 512-910. E-mail: [email protected] A biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: labor, alkalmazástechnika.

2510 Dorog, Baumit út 1. Tel.: +36 33 512 910 [email protected] A termék gyártója: Baumit Kft. 3060 Pásztó Ifjúság utca 3. Tel: +36 32 460 644.

9 дек. 2021 г. ... (M=1). [1]. Propán-2-ol. REACH #:. 01-2119457558-25 ... Cink-oxid. REACH #: ... POP-kra és nehézfémekre vonatkozó UNECE Aarhus protokoll.

Soudal Szaniter Szilikon. 1 / 16. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

A veszély szimbólumok és R-mondatok szövegezését a 16. fejezet tartalmazza, amennyiben veszélyes alkotórészeket megnevezte.

22 июн. 2016 г. ... Porcelán, fajansz termékek - mosdókagyló, WC - csempe, kerámia, kő felületén jól oldja a vízkövet. Nem használható tűzzománcozott (pl.

5 июн. 2018 г. ... SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet ...

verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Burgonya keményítő. Szinoníma/az anyag latin neve:.

2 июн. 2020 г. ... Silicone-Spray ... Aerosol 1, H222, H229. Skin Irrit. 2, H315 ... begyulladás veszélye, ott antisztatikus védőruházatot kell viselni.

bőrirritáció, vagy kiütések jelennek meg, orvoshoz kell fordulni. ... A megszilárdult beton vagy cement vágása, törése vagy őrlése porszerű részecskéket.

5 нояб. 2015 г. ... Flóraszept Konyhai zsíroldó. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás ... Konyhai tisztító spray. Termék típus. : folyadék.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.